آتش فشان ها و فرآیندهای آتش فشانی

آتش فشان ها و فرآیندهای آتش فشانی   مشخصات یک آتش فشان به طور کلی آتش فشان ها، شکاف ها یا سوراخ های در سطح زمین هستند که مواد آتش فشانی از آن ها بیرون می ریزد. اگر مواد آتش فشانی تنها از یک مجرای اصلی بیرون بریزند در اطراف […]